Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik natomiast. Od strony BaseLinker nie są wymagane dodatkowe parametry.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie aplikacji Magazyn.

Transfer danych nowego produktu

W dla każdego towaru, który nie występuje w BaseLinker na podstawie kartoteki towarowej DGCS System tworzony jest nowy produkt. Przenoszona jest większość istotnych danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

  • Nazwa produktu – Nazwa towaru.
  • SKU jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.
  • Kategoria – pobierana jest pierwsza z kategorii, która nie ma przypisanej kategorii nadrzędnej.
  • Opis produktu wypełniany jest opisem z kartoteki.
  • Cena ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji.
  • Dostępność towaru – ilość w magazynie – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.
  • Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System nie są aktualnie wysyłane do BaseLinker.

Po stronie BaseLinker znajduje się znacznie więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też po synchronizacji należy w miarę potrzeb uzupełnić dane towarów w BaseLinker.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w BaseLinker zidentyfikowany wg pola „SKU” jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub cena. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie BaseLinker są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy.