Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie aplikacji Magazyn.

Lista produktów istniejących w sklepie Shoper jest ładowana do pamięci aby przyspieszyć proces synchronizacji. Z drugiej strony ładowana jest lista towarów dostępnych w danym magazynie DGCS System. Na podstawie listy towarów pobranej z Shoper podejmowana jest decyzja czy dany towar istnieje. Warunkiem istnienia jest znalezienie w liście produktów Shoper produktu o kodzie towaru identycznym jak indeks towaru w kartotece towarów DGCS System.

Transfer danych nowego produktu

W przypadku nowego towaru do kartoteki produktów Shoper przenoszona jest większość danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

  • Nazwa – Nazwa towaru z definicji.
  • Kod jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.
  • Aktywny jest ustawiany na „Wyłączony”.
  • Opis skrócony wypełniany jest opisem z kartoteki.
  • Cena netto i brutto ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji. Przenoszona jest cena netto i brutto.
  • Dostępność towaru – Stan magazynowy – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.
  • Zdjęcia. Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System. Przenoszone są wszystkie istniejące zdjęcia w definicji danego towaru w kartotece.
  • Waga jednostki miary – waga towaru z kartoteki towarów DGCS System

Podczas tworzenia nowych produktów w sklepie Shoper konieczne jest wskazanie kategorii. Automat synchronizacji przypisuje nowym towarom pierwszą kategorię główną jaką znajdzie w sklepie podczas synchronizacji. Aby znaleźć nowo wysłane towary należy włączyć filtrowanie wg statusu wybierając towary nie aktywne.

Po wprowadzeniu nowych produktów aby włączyć je w sklepie Shoper należy po zakończeniu synchronizacji przejść do konfiguracji towarów w Shoper i dokończyć edycję towaru wprowadzając brakujące informacje. Operację tą wykonujemy tylko jednorazowo. Po stronie sklepu Shoper znajduje się więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też towar wprowadzany jest w stanie wyłączonym i wymaga ręcznej ingerencji.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w sklepie Shoper zidentyfikowany wg pola „Kod” i jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub ceny. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie Shoper są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy.