Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik natomiast po stronie sklepu Magento jest to nazwa widoku sklepu.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie aplikacji Magazyn.

Lista produktów istniejących w sklepie Magento jest ładowana za pomocą dostępu bezpośredniego aby przyspieszyć proces synchronizacji. Z drugiej strony ładowana jest lista towarów dostępnych w danym magazynie DGCS System. Na podstawie listy towarów pobranej z Magento podejmowana jest decyzja czy dany towar istnieje. Warunkiem istnienia jest znalezienie w liście produktów Magento produktu o SKU identycznym jak indeks towaru w kartotece towarów DGCS System.

W procesie synchronizacji produktów bardzo ważną rolę odgrywa podana w parametrach nazwa widoku sklepu. Jeśli podany jest inny widok niż domyślny / podstawowy wtedy towary otrzymują opisy właśnie w tym widoku czym samym tracą zaznaczenie korzystania z ustawień domyślnych. W przypadku rozbudowanego sklepu z wieloma widokami korzystne więc było by utworzenie profilu synchronizacji tylko na potrzebę wprowadzenia nowych towarów do widoku domyślnego a dane pozostałych widoków wypełnić już po stronie Magento. Natomiast w kolejnych profilach zdefiniować dostęp do widoków i synchronizować nimi dostępność i ceny towarów.

Transfer danych nowego produktu

W dla każdego towaru, który nie występuje w sklepie Magento na podstawie kartoteki towarowej DGCS System tworzony jest nowy produkt „prosty” (simple). Przenoszona jest większość danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

  • Nazwa produktu – Nazwa towaru.
  • SKU jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.
  • Stan towaru jest ustawiany na [Disabled] – „Wyłączony”.
  • Opis produktu – krótki wypełniany jest opisem z kartoteki.
  • Cena ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji. Przenoszona jest cena netto lub brutto. Jakie ceny są używane uzależnione jest od podanych parametrów synchronizacji
  • Dostępność towaru – ilość w magazynie – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.
  • Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System zostaną przeniesione wszystkie i wg wielkości ustawione jako domyślne dla danego rozmiaru po stronie Magento.

Po wprowadzeniu nowych produktów aby włączyć je w sklepie Magento należy po zakończeniu synchronizacji przejść do konfiguracji towarów w Magento, założyć filtr na towary wyłączone i dokończyć edycję towaru wprowadzając brakujące informacje. Operację tą wykonujemy tylko jednorazowo. Po stronie sklepu Magento znajduje się znacznie więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też towar wprowadzany jest w stanie wyłączonym i wymaga ręcznej ingerencji.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w sklepie Magento zidentyfikowany wg SKU jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub cena. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie Magento są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy. System Magento automatycznie wyświetla stan „Brak w magazynie” jeśli ilość towaru w magazynie jest niewystarczająca do sprzedaży. Stan dostępności jest natomiast przywracany, jeśli podczas synchronizacji ilość towaru na stanie w magazynie jest większa lub równa ilości minimalnej wskazanej w sklepie Magento.