Rodzaj synchronizacji

Podczas synchronizacji z BaseLinker możemy wskazać następujące elementy do synchronizacji:

Zamówienia

Zaznaczenie spowoduje, że podczas synchronizacji z BaseLinker do DGCS Systemu przeniesione zostaną zamówienia. Jako zamówienia po stronie BaseLinker rozumie się zamówienia dostępne w panelu administratora [BaseLinker]=> [Zamówienia] natomiast po stronie DGCS System zamówienia pojawiają się w kartotece zamówień dostępnej z poziomu menu głównego aplikacji Magazyn [Zamówienia] => [Zamówienie od klienta] => [Kartoteka zamówień od klientów]. Więcej o zamówieniach można przeczytać w punkcie Zamówienia.

Klienci

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji do kartoteki kontrahentów DGCS System trafią dane klientów z zarejestrowanych w BaseLinker zamówień, dla których podano dane do faktury. Podczas synchronizacji istniejąca kartoteka kontrahentów jest odpowiednio analizowana aby nie dublować istniejących już kontrahentów w DGCS System. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie Weryfikacja danych kontrahenta.

Produkty

Zaznaczenie tego elementu spowoduje, że podczas synchronizacji będą przetwarzane dane towarów zapisane w kartotece towarowej DGCS System. Dokładniejszy opis procesu synchronizacji można znaleźć w punkcie Towary i Produkty.

Cennik

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonana synchronizacja podanego cennika towarów na podstawie cen w BaseLinker. Więcej na temat tej procedury można przeczytać w punkcie Synchronizacja cennika.

Definicje produktów

Zaznaczenie elementu spowoduje, że po uruchomieniu synchronizacji zostanie wykonany import towarów z BaseLinker do definicji towarów w kartotece towarowej DGCS System. Więcej na temat tej procedury można przeczytać w punkcie Import definicji towarów.