Towary i Produkty

Proces synchronizacji produktów jest najbardziej skomplikowanym etapem synchronizacji. Parametrami synchronizacji po stronie Magazynu DGCS System są magazyn i cennik.

Proces synchronizacji bazuje na słowniku definicji towarów i uwzględnia widoczność danego towaru w danym magazynie/cenniku. Definicje dostępności towarów konfiguruje się po stronie aplikacji Magazyn.

Lista produktów istniejących w sklepie ZenCart jest ładowana do pamięci aby przyspieszyć proces synchronizacji. Z drugiej strony ładowana jest lista towarów dostępnych w danym magazynie DGCS System. Na podstawie listy towarów pobranej z ZenCart podejmowana jest decyzja czy dany towar istnieje. Warunkiem istnienia jest znalezienie w liście produktów ZenCart produktu o kodzie towaru identycznym jak indeks towaru w kartotece towarów DGCS System.

Transfer danych nowego produktu

W przypadku nowego towaru do kartoteki produktów ZenCart przenoszona jest większość danych z definicji produktu dostępnej w magazynie DGCS System.

  • Date Available – data synchronizacji (dzisiejsza)
  • Products Name – Nazwa towaru.
  • Products Model jest indeksem towaru w kartotece towarów DGCS System.
  • Products Status jest ustawiany na „Wyłączony”.
  • Products Description wypełniany jest opisem z kartoteki.
  • Products Price (Net) ustalana jest na podstawie podanego cennika lub wg definicji. Przenoszona jest cena netto lub brutto. Jakie ceny są używane uzależnione jest od podanych parametrów synchronizacji
  • Dostępność towaru – Products Quantity – pobierana jest ze stanu w podanym magazynie.
  • Products Image. Zdjęcia towaru w definicji towaru DGCS System. Zostanie przeniesione tylko jedno zdjęcie danego towaru, ponieważ w domyślnej konfiguracji ZenCart tylko na tyle pozwala..
  • Products Weight – waga towaru z kartoteki towarów DGCS System
  • Kategoria nowych towarów jest ustawiana na domyślną 0 co powoduje, że wszystkie towary są widoczne na pierwszej stronie asortymentu [Catalog] => [Categories/Products]

Po wprowadzeniu nowych produktów aby włączyć je w sklepie ZenCart należy po zakończeniu synchronizacji przejść do konfiguracji towarów w ZenCart i dokończyć edycję towaru wprowadzając brakujące informacje. Operację tą wykonujemy tylko jednorazowo. Po stronie sklepu ZenCart znajduje się więcej informacji o towarze niż po stronie magazynu dlatego też towar wprowadzany jest w stanie wyłączonym i wymaga ręcznej ingerencji.

Aktualizacja danych istniejącego produktu

Produkt istniejący w sklepie ZenCart zidentyfikowany wg pola „Products Model” i jest aktualizowany w minimalnym stopniu. Zakłada się bowiem, że zmiana najczęściej dotyczy tylko i wyłącznie stanu magazynowego (po sprzedaży lokalnej, po przyjęciu towaru, itp.) lub cena. Zakłada się też, że z uwagi na konieczność ręcznej modyfikacji nowych towarów dane w sklepie ZenCart są bardziej rozbudowane. Dlatego też podczas synchronizacji ograniczamy się do minimum i aktualizowana jest właśnie cena i stan magazynowy.