Zamówienia

System zamówień po stronie sklepu WooCommerce zawiera komplet danych niezbędnych do obsługi danego zamówienia takie jak dane kupującego, zakupione towary, kwoty za towary oraz wybrana forma dostawy z jej kosztem. Każde zamówienie w ramach danych kontrahenta zawiera przynajmniej jeden adres – adres dostawy. Jeśli klient zaznacza potrzebę otrzymania faktury VAT i poda w tym celu inny adres wtedy w danych kontrahenta pojawia się drugi zestaw danych adresowych.

Jako dane zamówienia importowane są więc wszystkie dane, które znajdą miejsce w zamówieniu DGCS System.

 • Numerem zamówienia jest numer zamówienia w sklepie WooCommerce z uwzględnieniem podanych w parametrach profilu przedrostkiem i przyrostkiem. Ten numer zamówienia jest również identyfikatorem zlecenia w przypadku ponownej synchronizacji tych samych danych.
 • Numerem zamówienia potwierdzonym jest dokładny numer zamówienia w sklepie WooCommerce.
 • Data zamówienia jest datą utworzenia zamówienia s sklepie WooCommerce.
 • Dane kontrahenta „Nabywca” są danymi do faktury (billing) z uwagi na ewentualną konieczność jej wystawienia. W danych „Odbiorca” pojawią się dane teleadresowe do wysyłki. Importowane są wszystkie dane dostępne w sklepie WooCommerce, które znajdują miejsce w zamówieniu DGCS System. W tym również telefon i e-mail klienta.
 • Pozycje zamówienia powstają na podstawie pozycji zamówień w WooCommerce. Pozycja w zamówieniu jako indeks posiada „sku” lub w przypadku jego braku „slug” (nazwa strony) podane na sklepie WooCommerce co pozwala na automatyczną aktualizację stanu magazynowego towaru po realizacji zamówienia po stronie DGCS System. Tworzone zamówienie w WooCommerce jest konfigurowane tak aby obsługiwało rezerwacje tj. towar zamówiony, na zleceniu oznaczany jest jako zarezerwowany i zmniejsza stan magazynowy jeszcze przed realizacją zlecenia.
 • Wybrany sposób dostawy oraz jego wartość jest importowany z WooCommerce dla każdej pozycji podanej w sklepie. Forma dostawy jest prezentowana w części nagłówkowej zamówienia w polu „Forma dostawy” i jest to dokładny opis otrzymany ze sklepu.
 • Wybrany sposób zapłaty jest prezentowany w części nagłówkowej zamówienia w polu „Forma zapłaty” i jest to dokładny opis otrzymany ze sklepu.

Podczas importu danych z zamówienia wybrana w sklepie forma płatności jest analizowana pod kątem powiązania jej ze słownikową formą płatności DGCS Systemu. Ma to na celu ustalenie terminu płatności oraz późniejszą obsługę generowania płatności dla rozrachunku.

Pobrana ze sklepu nazwa formy płatności jest przyrównywana do form słownikowych w poniższej kolejności. Pierwsza, prawidłowo określona jest zapisywana jako właściwa na zamówienie. Pozostałe przypadki nie są wtedy analizowane.

 1. Nazwa formy płatności ze sklepu jest równa formie płatności w słowniku.
 2. Jeśli jest określony kontrahent zamówienia to pobierana jest domyślna forma płatności kontrahenta
 3. Wyszukiwana jest w słowniku taka forma płatności, która zawiera w swojej nazwie nazwę formy pobranej ze sklepu np: jeśli w słowniku mamy kilka form np: „Przelew – 7 dni” i „Przelew – 14 dni” i ze sklepu otrzymamy „Przelew” to zostanie przypisana najstarsza z form ze słownika np: „Przelew – 7 dni”.
 4. Pobierana jest domyślna forma płatności podana w konfiguracji ogólnej systemu [Konfiguracja] -> [Ustawienia ogólne] -> [Parametry] -> [Wystawianie dokumentów] -> [Domyślna forma płatności]

Podczas porównania wielkość liter nazwy nie ma znaczenia.

 • Status zamówienia jest przenoszony w formie oryginalnej ze sklepu WooCommerce i jest również dostępny w części nagłówkowej zamówienia.
 • Dopłaty do zamówienia w WooCommerce są importowane do DGCS System jako kolejne pozycje zamówienia. Kwota dopłaty może być ujemna jednak należy pamiętać, że w DGCS System ujemne wartości pozycji nie są wysyłane na urządzenia fiskalne.
 • Kupony rabatowe do zamówienia w WooCommerce są rozliczane w pozycjach przez mechanizmy WooCommerce. Kwoty rabatów modyfikują odpowiednie pozycje zamówienia. Zamówienie jest importowane z kwotami już pomniejszonymi o rabat wynikający z kuponu.

Pobieranie NIP kontrahenta oraz znacznika „Faktura”

W wersji podstawowej WooComerce nie ma zdefiniowanego domyślnego sposobu przekazywania informacji o NIP kontrahenta i znacznika, czy kontrahent życzy sobie fakturę. Informacje te pobierane są wg poniższego schematu:

 1. Podczas pobierania danych kontrahenta – adresu nabywcy, adresu dostawy (ta sama procedura dotyczy pobierania danych do kartoteki kontrahentów):
  W odpowiedzi API w JSON danych kontrahenta mamy 2 sekcje: billing i shipping
  w ramach nich szukamy pola „taxid” i jego wartość pobierana jest jako NIP.
 2. Tylko podczas importu danych zamówienia, jeśli nie zadziała przypisanie z pobierania kontrahenta z pola „taxid” (opisanego powyżej) to w danych zamówienia szukamy numeru NIP w JSON->meta_data gdzie key=”_billing_nip” i value=… jest numerem NIP.
 3. Znacznik „faktura” jest ustawiany również na podstawie sekcji „meta_data” jeśli program znajdzie w jednej z poniższych lokalizacji w danych wartość „1” lub wartości zaczynające się od „t” lub „y” (np: „tak”, „yes”, „true”):

  meta_data -> key=”fv”
  meta_data -> key=”invoice”