Parametry synchronizacji

Adres sklepu

Parametr wymagany. Wskazuje sklep / system PrestaShop, z którym chcemy przeprowadzać synchronizację. Jest to adres podstawowy usługi wskazujący na katalog główny sklepu. Pozostałą cześć ścieżki na potrzeby API zostanie dopisany automatycznie.

Login użytkownika

Parametr wymagany do zalogowania się na konto PrestaShop. Bez podania tego parametru nie będzie możliwości synchronizacji danych.

Klucz użytkownika

Klucz lub inaczej hasło użytkownika PrestaShop.

Dopisz klucz API PrestaShop do każdego zapytania API

Klucz API PrestaShop zostanie podany przy każdej próbie komunikacji ze sklepem.

Parametr należy załączyć, jeśli pojawiają się problemy z połączeniem ze sklepem mimo podania prawidłowego klucza API. Gdy jest załączony wszystkie odwołania do sklepu będą zawierały w adresie parametr klucza. Rozwiązanie zmniejsza poziom bezpieczeństwa dlatego sugeruje się używanie tej opcji tylko w połączeniu z połączeniem poprzez protokół HTTPS.

Importuj zamówienia od

Parametr ten jeśli ustawiony powoduje analizę zamówień utworzonych tylko w podanym dniu i dniach następnych. Pozwala to na rozpoczęcie synchronizacji zamówień od konkretnej daty.

Symbol magazynu

Symbol magazynu jest niezbędny podczas tworzenia zamówień w DGCS System oraz synchronizacji towarów / Produktów po stronie sklepu. Jest niezbędny aby prawidłowo obsłużyć stan magazynowy i rezerwacje towaru w kartotece.

W parametrze mamy do wyboru wszystkie zdefiniowane magazyny w DGCS System.

Nazwa cennika

Nazwa cennika jest niezbędna podczas synchronizacji towarów / Produktów po stronie sklepu. Wg podanego cennika będą wprowadzane ceny nowych produktów na sklepie lub aktualizowane istniejące.

W parametrze mamy do wyboru wszystkie zdefiniowane cenniki w DGCS System oraz jako pierwszy, wpis „” wskazujący, że analizowane mają być ceny zawarte w definicji towaru zamiast cenniku.

Synchronizuj tylko towary występujące w podanym cenniku

Włączenie tej opcji przy podanym cenniku tj. ustawieniu Parametr „Nazwa cennika” innym niż „” powoduje, że lista towarów objętych synchronizacją zostaje ograniczona do tych, które występują w podanym cenniku. Pozostałe towary nie będą zmieniane.

Parametr ten jest obsługiwany tylko podczas synchronizacji Produktów.

Tylko symulacja synchronizacji

Włączenie tego parametru umożliwia sprawdzenie co się będzie działo podczas synchronizacji, jakie elementy zostaną przetworzone itp. Gdy symulacja jest włączona to żadne dane nie zostaną zmienione i to zarówno po stronie sklepu jak i po stronie DGCS System. Synchronizacja odbywa się w trybie „tylko do odczytu”. Dzięki tej opcji można np. szybko sprawdzić czy są nowe zlecenia lub czy zmieniła się cena, któregoś z produktów bez zmiany czegokolwiek w bazie DGCS Systemu.


Dodatkowe informacje z przebiegu synchronizacji rejestrowane są w raporcie dostępnym na zakładce „Raport” w oknie podsumowania synchronizacji.

Przedrostek numeru zamówienia

Tekst podany w tym parametrze zostanie umieszczony w numerze każdego zamówienia i będzie poprzedzał numer zamówienia odczytany ze sklepu. Np. podając ciąg znaków „PRZED/” dla zamówienia pobranego ze sklepu o numerze „22” wynikowy numer zamówienia będzie „PRZED/22”.

Przyrostek numeru zamówienia

Tekst podany w tym parametrze zostanie umieszczony w numerze każdego zamówienia i będzie kończył numer zamówienia odczytany ze sklepu. Np. podając ciąg znaków „/PO” dla zamówienia pobranego ze sklepu o numerze „22” wynikowy numer zamówienia będzie „22/PO”.

Nie poprawiaj cen w sklepie przy synchronizacji produktów

Załączenie tej opcji pozwala na przeniesienie zarządzania cenami produktów do sklepu zamiast w DGCS System. Domyślnie (nie zaznaczony) podczas synchronizacji produktów, przy ich aktualizacji (synchronizacji nowych produktów to nie dotyczy) z DGCS System przepisywana jest cena towaru z definicji w DGCS System lub cennika i zapisywana w konfiguracji produktu w sklepie. Podobnie jest z ilością towaru. Synchronizacja ceny produktów w tym układzie wiąże się z koniecznością posiadania aktualnych cen w systemie magazynowym i zarządzania nimi właśnie w DGCS System.

Dzięki temu parametrowi w połączeniu z opcją synchronizacji cennika (Synchronizacja cennika) można przenieść w całości zarządzanie cenami do sklepu internetowego. Po załączeniu tego parametru podczas synchronizacji produktów wysyłana jest tylko i wyłącznie ilość towaru w magazynie. Cena pozostaje taka, jaką ustawiliśmy w sklepie internetowym.

Aby przenieść ceny ze sklepu internetowego do DGCS System należy użyć opcji Synchronizacja cennika.

Sposób zapisu danych

Parametr techniczny wpływający na sposób wysyłania danych z DGCS System do sklepu. Lista wyboru domyślnie ustawiona na tryb „prosty”, który powoduje, że dane nowych towarów są do sklepu wysyłane w sposób uproszczony tj. dane towaru przesyłane są w nagłówku zapytania dla API. Ustawienie na tryb „pełny” powoduje, że dane są wysyłane w bloku danych.

Ustawienie to ma nieznaczny wpływ na prędkość transferu danych do sklepu. W niektórych konfiguracjach dla ustawienia trybu prostego API sklepu generuje wyjątek z informacją o braku danych.

Pomijanie importu pozycji dostawy w zamówieniu jeśli jest bez wartości

Opcja ta ma wpływ na import pozycji zamówień a dokładnie pozycji przesyłki na zamówieniu. Domyślnie opcja ta nie jest załączona i wtedy w trakcie importu w DGCS System w zamówieniu pojawiają się wszystkie pozycje zamówienia ze sklepu oraz jedna dodatkowa pozycja opisująca sposób dostawy. Pozycja dostawy importowana jest zawsze, nie zależnie od jej typu. Jeśli w sklepie mamy zdefiniowany sposób dostawy np.: „odbiór osobisty” z zerową wartością (darmowy) to import pozycji z tą formą dostawy można pominąć włączając ten właśnie parametr. Załączenie opcji powoduje nie tworzenie pozycji z formą dostawy jeśli jej wartość wynosi zero.

Cena kombinacji

Parametr pozwala na zamianę obsługi ceny kombinacji, która w PrestaShop jest zależna od ceny produktu głównego tj. w sklepie cenę kombinacji konfiguruje się jako względną do ceny produktu głównego. W DGCS Systemie nie ma informacji na temat produktu głównego nie ma więc możliwości wyliczenia różnicy dlatego przyjmuje się aktualnie dwa rozwiązania:

  • „Produkt główny 0.00, ceny w kombinacjach” – gdzie cena produktu głównego jest ustawiona na 0,00 natomiast końcowe ceny zapisane są w produktach kombinacji.
  • „Kombinacje w cenie produktu głównego” – ceny kombinacji są jednakowe tj. cena towaru wynosi zawsze tyle co cena produktu głównego a ceny kombinacji ustawione są na 0,00.

Rozlicz rabaty % w pozycjach

Parametr dotyczy wersji PrestaShop przed wersją 1.7

Podczas importu zamówienia program przenosi sumaryczny rabat procentowy na poszczególne pozycje zamówienia próbując odtworzyć podany rabat w pozycji. Tj. jeśli do zamówienia dodany został rabat 10% to w DGCS System rabat ten zostanie przeniesiony jako 10% rabat przy każdej z pozycji.

Rabat nie jest nanoszony na pozycje, które posiadają rabat kwotowy – rabaty nie sumują się.

Rozlicz rabat kwotowy zamówienia w pozycjach

Parametr ma zastosowanie w sklepach, w których stosuje się rabat końcowy, kwotowy wyliczany sumarycznie dla całego zamówienia. Załączenie tego parametru powoduje rozliczenie podanej na zamówieniu kwoty rabatu na wszystkie pozycje zamówienia, które nie mają rabatu procentowego – rabaty nie sumują się.

Rabat kwotowy rozliczany jest na pozycje proporcjonalnie wg wartości pozycji względem wartości całego zamówienia. Różnica wynikająca z zaokrągleń rozliczana jest na pierwszej pozycji, na której ilość wynosi JEDEN. Jeśli takowa pozycja nie zostanie odnaleziona to suma zamówienia nie będzie się zgadzać z sumą zamówienia w sklepie internetowym.

Ostateczna suma zamówienia po rozliczeniu rabatu kwotowego na poszczególne pozycje może być też różna od wartości zamówienia na sklepie internetowym jeśli pozycje mają mieszane stawki VAT. Nie ma wtedy możliwości określenia jaka część rabatu przypada na jaką stawkę VAT (nie ma tej informacji w danych API PrestaShop).

Rodzaj ceny

Parametr pozwala na przekazanie do sklepu ceny w inny sposób niż domyślny czyli wartości netto. Dostępne są trzy opcje:

  • netto – wysyłana jest standardowa cena netto, zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku, jest to domyślna opcja zarówno dla synchronizacji jak i sklepu, który w podstawowej konfiguracji oblicza ceny „od netto”.
  • symulowane brutto – opcja pozwala na wysyłanie ceny o wartości netto ale obliczonej na podstawie brutto z dokładnością do 6 cyfr dziesiętnych. Opcja pozawala na synchronizację kwot dla sklepów, w których zarządzamy cenami brutto.
  • brutto – Podczas synchronizacji wysyłana jest cena brutto z dokładnością do 2 znaków po przecinku.

Opisz pozycję zamówienia nazwą wg definicji towaru

Załączenie tej opcji powoduje, że podczas synchronizacji zamówień ich pozycje będą opisywane nazwą towaru wg definicji zamiast nazwą produktu z asortymentu sklepu. Oczywiście stanie się tak tylko wtedy, gdy towar z aukcji zostanie zidentyfikowany w kartotece towarowej.

Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień

Opcja pozwala na automatyczną synchronizację danych kontrahenta otrzymanych z zamówieniem z kartoteką kontrahentów DGCS Systemu. Jeśli nie ma takiego wymogu bezpośredniego aby synchronizować całą kartotekę kontrahentów to ta opcja pozwala na przyspieszenie całej synchronizacji i uproszczenie obsługi podczas wystawiania dokumentów. Kontrahent z zamówienia jest zapisywany do słownika kontrahentów jeśli nie istnieje lub jest aktualizowany zgodnie z tymi samymi zasadami co podczas importu kompletnej kartoteki kontrahentów.

Aktualizacja danych istniejących kontrahentów

Podczas synchronizacji kontrahentów do DGCS Systemu pobierane są dane kontrahentów ze sklepu. Gdy kontrahent nie zostanie zidentyfikowany tworzony jest nowy wpis. Jeśli dany kontrahent zostanie zidentyfikowany i znajduje się już w kartotece jego dane domyślnie są aktualizowane tymi, pobranymi ze sklepu internetowego. Zakłada się, iż te dane w sklepie są bardziej aktualne gdyż zarządza nimi bezpośrednio kontrahent. Jeśli natomiast sklep jest wyłącznie platformą wymiany danych o zamówieniach a danymi kontrahentów zarządza się z poziomu DGCS Systemu przydatna jest funkcja, załączana opisywanym parametrem.

Jeśli „aktualizacja danych istniejących kontrahentów” zostanie wyłączona to podczas synchronizacji kontrahentów do bazy będą wprowadzane tylko brakujące wpisy a istniejące będą pomijane i ich dane nie będą modyfikowane.

Dane kontrahenta z kartoteki na zamówienie

W połączeniu z Parametr „Aktualizacja danych istniejących kontrahentów” oba parametry pozwalają na całkowite zarządzanie kartoteką kontrahentów z poziomu DGCS Systemu niemalże całkowicie ignorując dane znajdujące się w sklepie internetowym.

Włączenie parametru powoduje, iż na zamówienie zostaną zapisane dane kontrahenta znajdujące się w kartotece kontrahentów DGCS Systemu pod warunkiem oczywiście, że istnieją.

Uwaga. Wczytanie danych z kartoteki na zamówienie realizowane jest po tym jak odbędzie się ewentualna synchronizacja danych kontrahenta załączana przez Parametr „Synchronizacja kontrahentów z zamówień w trakcie importu zamówień”. Jeśli obie funkcje są załączone to najpierw zostaną zaktualizowane dane w kartotece więc na zamówienie trafi kontrahent zgodny danymi z tymi pobranymi ze sklepu internetowego.

Dopisz kraj do adresu kontrahenta

Jeśli w danych kontrahenta w kartotece kontrahentów sklepu lub w danych zamówienia jest podana nazwa kraju to nazwa ta zostanie dopisana do pola z adresem kontrahenta.

Rozpakowanie pakietu na zamówieniu

Włączenie tej opcji powoduje, że jeśli na zamówieniu znajduje się pozycja z towarem (pakiet/bundle), który składa się z innych towarów to ta pozycja zostanie zapisana jako pozycje składowe z ceną rozdzieloną stosunkiem wartości.

Stosunek podziału ceny ustalany jest na podstawie ceny elementu składowego w katalogu i obliczany względem ceny pozycji pakietu na zamówieniu. Tj. droższe produkty na sklepie będą miały wyższe ceny w pakiecie jednakże suma cen elementów składowych będzie (mniej więcej) równa cenie pozycji pakietu.

Załączenie tej opcji może powodować groszowe różnice w stosunku do źródłowej wersji zamówienia wynikające z zaokrągleń. Różnica przy każdej pozycji jest prezentowana w raporcie po zakończeniu importu.

Załączenie tej opcji powoduje pewne spowolnienie działania importu gdyż program musi poszukiwać informacji o składnikach pakietu w definicji produktu w sklepie. Dzieje się to dla każdej pozycji towarowej zamówienia.

Uwaga! Po załączeniu tej opcji zamówienia już istniejące zostaną również zmodyfikowane.